Verkoops- en leveringsvoorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elke verkoop of levering van onze goederen en diensten, tenzij andere voorwaarden, uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen voor een welbepaald geval. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Louter door aanvaarding van de levering aanvaardt de koper meteen ook onze algemene verkoopsvoorwaarden Alle aanbiedingen van Lecluyse NV zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de order door Lecluyse NV. Lecluyse NV is gerechtigd zonder opgaaf van reden een order te weigeren.

2. Elke zending geschiedt op risico en gevaar van de koper, zelfs indien deze franco geschiedt.

3. Lecluyse NV behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Het bedrag van de factuur is betaalbaar in Euro, te België, Kortemark, netto op de vervaldatum vermeld op de factuur. Korting voor contant, indien uitdrukkelijk vermeld op factuur, mag enkel afgetrokken worden, wanneer alle voorgaande facturen betaald zijn.

4. De koper is verplicht onmiddellijk na de (op)levering van het werk c.q. de goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Lecluyse NV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Eventuele reclamaties en opmerkingen zullen slechts weerhouden worden indien deze schriftelijk geschieden binnen de acht dagen na levering, of de beëindiging van de verkoops- en/of dienstprestatie. De koper wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Lecluyse NV is niet aansprakelijk voor glasbreuk.
 

5. In geval van defecte levering of niet-conforme levering, kan de koper geen enkele schadevergoeding vorderen uit welke hoofde ook, en kan Lecluyse NV alleenlijk gebonden zijn tot vervanging van de defectueuze of niet-conforme koopwaar of stukken. De aansprakelijkheid van Lecluyse NV kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan.
 

6. Lecluyse NV verleent gedurende 2 jaar garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door de koper is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, en de goederen voorts vakkundig zijn bewerkt en normaal zijn gebruikt en toegepast. Geen garantie wordt verleend inzake gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige installatie en niet of onvoldoende uitgevoerd onderhoud.
 

7. In geval van niet-betaling van het voorschot, tussenkomsten van faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of de invereffeningstelling van de koper of ingeval van wanbetaling op de vervaldag, kan Lecluyse NV, naar eigen keus, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de verkoop als ontbonden beschouwen.
 

8. In geval een factuur niet betaald is op de vervaldag zijn op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, intresten verschuldigd ten belope van 12 % per jaar. Bovendien zal het factuurbedrag, ten titel van conventionele schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met 12 %, met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2.500,00.
 

9. In geval van betwisting zullen alleen de rechtbanken van de zetel van Lecluyse NV bevoegd zijn. Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen met de koper.
 

10. De goederen blijven eigendom van Lecluyse NV tot op het ogenblik van de integrale vereffening van de overeenstemmende gefactureerde prijs. Vanaf de ontvangst van de goederen draagt de koper daarbij alle verantwoordelijkheid voor verlies, vernietiging of verdwijning ervan.

 

11. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet zou ontvangen hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing behalve hij het verzoek ten gepaste tijde zou gedaan hebben om de noodzakelijke vertaling te bekomen.

 

12. De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door Lecluyse NV tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 

13. Bij annulering door de koper van een reeds tot stand gekomen overeenkomst heeft Lecluyse NV het recht om naar haar keuze, afhankelijk van de fase van uitvoering waarin de overeenkomst zich bevindt, de volledige en integrale nakoming van de overeenkomst te vorderen, dan wel de betaling van een schadevergoeding te vorderen ten bedrage van 20% van het totaal verschuldigde bedrag wanneer het geen maatwerk betreft en 50% van het totaal verschuldigde bedrag ingeval van maatwerk. Alle vergoedingen zullen minstens € 100 en maximum € 25.000 bedragen. De nietigheid van één van voorgaande bedingen heeft geenszins de nietigheid van de overige verkoopsvoorwaarden tot gevolg.

 

14. Overmacht/hardship: Indien Lecluyse NV, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste en/of onvoorziene prijsstijgingen van grondstoffen, materialen of producten, gevolgen van een pandemie, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij Lecluyse NV, hetzij bij één van haar leveranciers, enz.

 

15. Alle goederen worden geleverd conform de norm EN13120 (Child Safety). Enkel wanneer de klant bij bestelling uitdrukkelijk vermeldt dat de goederen geplaatst worden in een ruimte waar geen kinderen komen, kunnen de goederen niet-conform norm EN 13120 geleverd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de opgegeven informatie correct is, Lecluyse NV kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

16. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de goederen en leveringen, aan Lecluyse NV toekomen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

De koper verplicht zich geen inbreuk makend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Koper is niet gerechtigd om de merken van Lecluyse als handelsnaam en/of domeinnaam te voeren en/of te registreren zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lecluyse NV. Koper is evenmin gerechtigd tot registratie van de merken of daarmee overeenstemmende tekens van Lecluyse NV over te gaan.

 

17. De klant geeft aan Lecluyse NV de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Lecluyse NV handelt hierbij in overeenstemming met de GDPR-wetgeving. De klant gaat er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, het nakijken van solvabiliteit, alsook voor de door Lecluyse NV aangeboden producten en/of prestaties in het kader van de contractuele relatie tussen Lecluyse NV en de klant en het toezenden van relevante commerciële informatie per post of per e-mail. Lecluyse NV zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken.